เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 3