ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

12 ก.พ.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แจกหนังสือพิมพ์ ที่นี่…บ้านสวน ตามโครงการเทศบาลรายงานประชาชน ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน