ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้าน “นวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน” ในหัวข้อ การให้บริการคนพิการด้วยการใช้ “มิตรภาพบำบัด”