ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน ข้าวกล่อง น้ำดื่ม อาหารว่าง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มบ้านสวน