ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และห้ามจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 6.00 น. ของวันถัดไปเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดเชื้อจังหวัดชลบุรี ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19))