ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลและประชาชนชาวบ้านสวนทุกท่าน จึงได้ทำฉากกั้นโครงพลาสติกขึ้น เพราะในการพูดคุยกันอาจมีละอองฝอยต่างๆอาจกระจายมาติดตัวและเสื้อผ้าได้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบ้านสวนทุกท่าน ดังนั้นเทศบาลเมืองบ้านสวนจึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19และเพื่อความอุ่นใจสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน

เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019หรือไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลและประชาชนชาวบ้านสวนทุกท่าน