ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

23 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านสวน ดำเนินการสแกนตรวจวัดไข้อุณภูมิของร่ายกาย ให้กับพนักงานเทศบาลฯที่มาปฏิบัติงาน และให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน