ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ชุมชนโชคนำชัย ชุมชนอยู่สบาย ชุมชนบ้านสวน หนองข้างคอกสามัคคี ชุมชนเพชรวิลล่า ชุมชนเนินยายวาส ชุมชนสุขนิมิตต์

มาร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนไปด้วยกัน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน? โทร 038184555 ต่อ 8 (วันและเวลาราชการ)