เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายอิเลคทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความชนิด LED FULL COLOR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)