ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน และพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวน ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่มอบเงินสบทบช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 จำนวน 4,885,000 บาท (4,885 ครัวเรือน)