ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 ม.ค.63 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน