ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน และ อสม. หมู่ที่ 1 ดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใน ชุมชนบ้านหนองตะโก วัดใหม่บ้านสวน และโรงเรียนบ้านหนองตะโก