ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่