ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

5 มี.ค.63 เวลา 09.00 น.  เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และเตรียมสอนการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด ครบตามเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ได้อย่างถูกต้องและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดและทารกแรกเกิด พร้อมมอบคู่มือ คุณแม่คนใหม่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกท่าน