ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

10 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยุง เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน