ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 13 ร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สอดคล้องกับนโยบาย จ.สะอาด โดยประชาชนสามารถคัดแยกขยะและนำมาร่วมกิจกรรมได้ จำนวน 500 กิโลกรัม ณ ชุมชนบ้านสวนสามัคคี (สำนักชีนารีวงศ์)