ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

13 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคดังกล่าว จึงได้นำเครื่อง เทอร์โม สแกน มาเพื่อตรวจคัดกรอง , เช็คอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาด ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ บริเวณหน้าลิฟท์บันไดทางขึ้น ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน