ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

#แจ้งยอด จำนวนผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (เทศบาลบ้านสวนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือประชาชน 1,000 บาท) กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2563 (3 วัน) รวมทั้งสิ้น 8,796 ครัวเรือน หรือ คิดเป็นร้อยละ 50.47

? สำหรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวนท่านใดที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ ครอบครัว (ทะเบียนบ้าน) ละ 1,000 บาท พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 09.00 – 19.00 น.

#บ้านสวนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน