ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

แนวทางการป้องกันและควบคุม “โรคติดต่อ”และ “โรคมือ เท้า ปาก” ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อบางโรคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถควบคุมป้องกันได้ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ด้านสุขภาพในด้านการป้องกันโรค ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมสามรถลดปัญหา “โรค มือ เท้า ปาก”