ข่าวกิจกรรม Facebook

19 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต , เพื่อปลูกฝังหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้องมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และฝึกให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ของตนเอง และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ในโครงการครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมธรรมะในครั้งนี้ ณ ต้นบุญธรรมสถาน ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี