ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้านติดเตียง โดยการมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 14 คน