ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

7 พ.ค.63 เวลา 16.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ามีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตลาดนัดตึกน้ำ