ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

14 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัดการอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ามีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ตลาดนัดแม่ละมัย