ข่าวกิจกรรม Facebook

27 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพันสอง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สอดคล้องกับนโยบาย จังหวัดสะอาด โดยสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 1.2 ตัน