ข่าวกิจกรรม Facebook

24 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดย
ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 ณ ศสมช.ชุมชนบ้านสวนพัฒนา ม.4 ร่วมกับกรรมการชุมชน ประชาชนและ สมาชิก อถล.ในชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สอดคล้องกับนโยบาย จ.สะอาด โดยปริมาณขยะที่ประชาชนคัดแยกได้ มีจำนวน 133 กิโลกรัม