ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 ณ หลังตลาดแม่ละมัย ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี ม.4 ต.หนองข้างคอก ร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สอดคล้องกับนโยบาย จ.สะอาด โดยปริมาณขยะที่ประชาชนคัดแยกนำมามีจำนวน 352 กิโลกรัม