ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

26 ก.พ.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานรักษาความสะอาค ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 ร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สอดคล้องกับนโยบาย จ.สะอาด โดยประชาชนสามารถคัดแยกขยะและนำมาร่วมกิจกรรมได้ จำนวน 1,086 กิโลกรัม ณ ชุมชนโชคนำชัย ม.6 ต.บ้านสวน