ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2562

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะกรรมการกองทุนฯ , คณะกรรมการศูนย์ดูแลเด็กและเยาวชน , คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ , มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมทั้งลงเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี , ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ และอาคารสันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี