ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการบ้านสวนบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 . เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทาง เกิดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิล และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับชุมชน

พร้อมทั้งจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะชุมชนและแสดงผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลของชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตัดสินผลงาน และจะประกาศผลการตัดสินในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน