ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

14 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยใช้กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรม To Be Number One ในการรวมพลังประชาชน เพื่อการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อสืบสานปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากคุณอรัญญา เกษรินทร์ , คุณนัยนา วงศ์เกษม , คุณมีศักดิ์ ศิริรักษ์ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน