ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

4 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทำการตรวจปัสสาวะให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้ห่างไกลยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้บุคลากรของรัฐไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน