ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนสามารถดูแลตนเองให้มีความสุขทั้งกายและใจ อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยกันในการดูแลตนเองให้เป็นผู้สูงอายุต้นแบบคนต่อไป โดยภายในงานมีกิจกรรม Smart Walk ผู้สูงวัยร่างกายแข็งแรงไม่หกล้ม – กิจกรรมการบริหารร่างกายและแช่มือ – เท้า ด้วยสมุนไพรกระตุ้นการไหลเวียน , Smart Brain & Emotional ฝึกทักษะสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ในผู้สูงวัย , Smart Sleep ผู้สูงวัยกินข้าวอร่อย และได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ และการให้บริการนวดแผนไทย โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางแสงสุรีย์ รุ่งสวัสดิ์มงคล อายุ 78 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางละออง ศิลาลาศ อายุ 83 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายไพรัช อัมรากุล อายุ 70 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นางวนิดา อาจวารินทร์ อายุ 89 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นางวงเดือน อุดชาชน อายุ 75 ปี