ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 มี.ค.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรบให้ความรู้การใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ สร้างทัศนคติในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยได้รับเกียรติจาก พันโท สุพัฒน์ ผิวดำ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการขนส่งกองทัพภาคที่ 1 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน