ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

10 ม.ค.63 เวลา 8.30 น. นายนพดล รัฐศุภางค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี