ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ “กลุ่มผลิตน้ำดื่มชุมชน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในชุมชน และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้รับเกียรติจากคุณศรัณยาพร หาญศึก และคุณยืนยงค์ มงคลแก้ว กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินศิริน้ำดื่มบ้านหนองศาลาตราใบหยก มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และรวมการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และการบริหารจัดการกลุ่มผลิตน้ำดื่มชุมชน” พร้อมด้วยการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มผลิตน้ำดื่มชุมชนตำบลบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน