ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

25 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ตามแนวทางในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากทีม บริษัท รักษ์โลก จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน