ข่าวกิจกรรม Facebook

26 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุทธวลัย ชุมทอง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน