ข่าวกิจกรรม Facebook

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม นำคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ 10 -13 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง