ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้แกนนำสุขภาพสามารถดูแล และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อรองรับต่อจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน หรือชุมชน นำไปสู่สุขภาวะที่ดี อย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน