ข่าวกิจกรรม Facebook

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards UNPSA ประจำปี 2017” , ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” , ศึกษาดูงานที่เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหารจัดการชุมชน รวมทั้งต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน”