ข่าวกิจกรรม Facebook

13 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน ในการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งมีมุมมองการพัฒนาที่หลากหลายจากการศึกษาดูงานและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรัญญา เกษรินทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนายปิติ ปิยจิรภาส บุคลากร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน