ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

14 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวทางด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงทางด้านสาธารณสุข และเพื่อเป็นการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากเทศบาลนครรังสิต ที่มาให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน