ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

30 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างคนพิการ ชุมชน สังคม และให้คณะกรรมการได้มีความเข้มแข็งให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และล่ามภาษามือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน