ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมทั้งนำประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรและชุมชน เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคนพิการในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติวิทยากรและล่ามภาษามือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวนพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนางฉลาด สุวรรณ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563” เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร