ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

5 ก.พ. 63 นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานการทำการเกษตรพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ สวนผักปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเข้าศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานการส่งสเริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้มแข็ง และมีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ณ สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา