ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับเกียรติ จากนายพิษณุ ถนอมธรรม นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีและนายโอลี เสมอกิจ ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลบ้านสวน และคณะ มาเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้