ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 ก.ค.63 เวลา 08.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน – นักศึกษา ในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จ.ชลบุรี

เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 280 ชิ้น , เจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ (500ml) จำนวน 10 ขวด ,แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พร้อมกระตุ้นให้นักเรียน – นักศึกษา ในพื้นที่ตระหนักเห็นความสำคัญ และร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ลดการเกิดและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)