ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 ก.ค.63 เวลา 08.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน – นักศึกษา ในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 109 ชิ้น , เจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ (500ml) จำนวน 8 ขวด ,แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)พร้อมกระตุ้นให้นักเรียน – นักศึกษา ในพื้นที่ตระหนักเห็นความสำคัญ และร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ลดการเกิดและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ , โรงเรียนร่มไม้ , โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.ชลบุรี