ข่าวกิจกรรม Facebook

27 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล กิจกรรมป้องกัน “การเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อโซเชียล” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้นำชุมชนได้มีทักษะและคามรู้ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปกป้องตนเอง เฝ้าระวังปัญหาในชุมชน และเป็นแกนนำในด้านการใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวัยรุ่นได้ โดยได้รับเกียรติจากนายสุวัธชัย ศรีเล็ก อาจารย์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน