ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

13 ม.ค.63 เวลา 8.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไร หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน ซึ่งได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพตลอดชีวิต ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและประเมินความเสี่ยงการหกล้ม โดยวิทยากรจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม และคณะ ณ วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า)